Darovací podmínky

Darovací podmínky dále jako „Podmínky“ upravují vztah mezi zájemcem o získávání prostředků pro obecně prospěšné účely společností Art for Good nový život výstav – dále jako „Příjemce“ a poskytovatelem příspěvku – dále jako „Poskytovatel“.

 I. Úvodní ustanovení

Art for Good nový život výstav je nezávislá nezisková společnost sloužící výhradně obecně prospěšným cílům. Posláním společnosti je uchovávat výstavy, které jsou  výjimečné jak skvělým obsahem, tak formou instalace. Výstavy dostávají "nový život" a jsou trvale a zdarma k dispozici širšímu okruhu návštěvníků, než umožnilo jejich konání v určitém místě a po omezenou dobu. Kromě prohlídky v nejvyšší kvalitě mohou návštěvníci procházet i doprovodné texty, poslouchat rozhovory, komentáře a prohlížet filmy - utvářet si plastičtější obraz o životě a díle umělce a porozumět lépe obojímu.
 
Art for Good nový život výstav slouží odborné veřejnosti z řad studentů, kunsthistoriků, galeristů, umělců atp. Galeriím zase nabízí možnost uchovat si pro sebe svou výjimečnou výstavu v digitální podobě a kdykoliv ji podrobit kritické analýze. V neposlední řadě slouží lidem, kteří na výstavu nemohli z rozličných důvodů přijít (geografická vzdálenost, invalidita, finanční důvody aj.), nebo těm, kteří si chtějí vybranou výstavu v klidu projít znovu.

II. Důvěrnost, ochrana osobních údajů

Společnost Art for Good nový život výstav je povinna nakládat s osobními údaji Poskytovatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“.

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Poskytovatelem společnosti Art for Good nový život výstav jsou důvěrné. Společnost Art for Good nový život výstav se zavazuje zpracovávat osobní údaje Poskytovatele pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy s Příjemcem a za účelem zaslání potvrzení o daru, nebo v případě jiné potřebné komunikace s Poskytovatelem a s výjimkou sdělení jména a údajů o Poskytovateli bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě internet, či jinému poskytovateli platebních služeb v rozsahu nezbytném k provedení pokynu Poskytovatele.

Poskytovatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo přístupu k osobním údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů (§ 12 zákona o ochraně osobních údajů) a právo na opravu osobních údajů. Poskytovatel má dále v případě, že se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, odstranění vzniklého stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů).

Za ochranu a zpracování osobních údajů poskytnutých Příjemci v souladu s těmito Podmínkami odpovídá tento sám.

III. Způsob poskytování příspěvků a nakládání s nimi

Poskytování příspěvků
Příspěvky jsou poskytovány Poskytovateli Příjemci způsobem Daru a za podmínek dle pravidel shromažďování prostředků.

Poskytnutím daru, tedy připsáním na příslušný účet za zde stanovených podmínek dochází k uzavření darovací smlouvy, jejímž obsahem je darování příspěvku Příjemci Poskytovatelem a přijetí tohoto příspěvku ze strany Příjemce, přičemž součástí této smlouvy se stávají tyto Podmínky.

Poskytnutím příspěvku Poskytovatel zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Poskytovatel tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím příspěvku zároveň Poskytovatel deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Poskytovatel si je vědom, že mu poskytnutím příspěvku nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví společnosti Art for Good nový život výstav,  ani Příjemců či jiných osob.
Příspěvky mohou být Poskytovateli poskytovány platebním kanálem GOPAY umožňovaných v rámci portálu artforgood.cz.

Nakládání s příspěvky
Společnost Art for Good nový život výstav přijímá příspěvky poskytnuté prostřednictvím  portálu artforgood.cz na zvláštní účet oddělený od ostatních prostředků a na tomto účtu je vede až do okamžiku, kdy s nimi naloží v souladu s těmito Podmínkami.
 
Za splnění všech zákonných a úředních podmínek shromažďování prostředků pro veřejně prospěšné účely pro jednotlivé projekty odpovídá Příjemce. Stejně tak Příjemce odpovídá za užití příspěvku v souladu s jeho obecně prospěšným účelem a to v souladu s vlastními pravidly a účelem.

Potvrzení o daru
Hodnotu poskytnutého daru či příspěvku do veřejné sbírky si poskytovatel může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“. Poskytovatel má možnost vyžádat si potvrzení o daru od Příjemce.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona o daních z příjmů:
Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů): Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení
Tyto Podmínky lze získat v elektronické podobě na internetových stránkách artforgood.cz. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2014. Společnost Art for Good nový život výstav je oprávněna Podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením na internetových stránkách artforgood.cz.

©2014 artforgood.cz, kontakt: pavlina.bartonova@artforgood.cz
Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...
Loading...
Loading...